Home

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI CÔNG TY TNHH KOBE EN&M VIỆT NAM

Công ty TNHH KOBE EN&M VIỆT NAM nhận thức rõ trọng trách của mình về việc bảo mật thông tin cá nhân đối với tất cả các khách hàng và đối tác liên quan đã cung cấp cho chúng tôi, và để thực hiện được trách nhiệm đó, chúng tôi áp dụng phương châm dưới đây.

  1. Đồng thời với việc tuân thủ luật pháp liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân và những luật lệ liên quan khác, chúng tôi căn cứ vào thông lệ sử dụng các thông tin cá nhân một cách công bằng và hợp lý để có thể sử dụng một cách thiết thực, và luôn nổ lực cải thiện việc sử dụng này ngày càng tốt hơn.

  2. Minh bạch những quy tắc đối với việc sử dụng thông tin cá nhân và quán triệt đả thông tư tưởng cho nhân viên. Thực hiện giám sát thích hợp trong trường hợp cần thiết đối với bên gia công ủy thác.

  3. Đối với việc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ định trước và thông báo hoặc công bố mục đích sử dụng, và sử dụng thông tin cá nhân tùy theo mục đích sử dụng này.

  4. Để đề phòng việc rò rỉ, đánh mất, hoặc xuyên tạc thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện việc thuyết trình các đối sách cần thiết và quản lý chặt chẽ.

  5. Liên quan đến thông tin cá nhân được sở hữu, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu công khai, điều chỉnh, hủy bỏ, ngưng sử dụng v.v… của cá nhân sở hữu thông qua cách thức liên lạc đã được chỉ định, và đối ứng một cách nhiệt thành.

© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM CO., LTD.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 748236