Home
Tổng quan
Diện tích tổng thể:            22,700 m2
Diện tích nhà xưởng:        5,775 m2
    Xưởng chính:  20m x 105m  Cần trục 10 tấn x 10 mH 2 cái
                                               Cần trục 2.8 tấn x 10 mH 2 cái
    Xưởng phụ:    15m x 105m  Cần trục   5 tấn  x  9 mH 1 cái
                                               Cần trục 2.8 tấn  x  9 mH 4 cái
    Xưởng mới:     20m x 105m Cần trục 10 tấn x 10 mH 1 cái
                                                                  5 tấn x 10 mH 1 cái
                                                                  3 tấn x 10 mH 2 cái
Diện tích sân cần trục:     4,421 m2
  ●  20m x 105m                        Cần trục 10 tấn x 10 mH 2 cái
  ●  20m x 105m                        Cần trục 10 tấn x 10 mH 2 cái
Diện tích văn phòng:         710 m2
© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM CO., LTD.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 761064