Home
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

 

 

Coâng ty TNHH KOBE EN&M VIEÄT NAM (100% voán Nhaät Baûn) chuyeân thieát keá, saûn xuaát vaø thöïc hieän dòch vuï laép ñaët, baûo trì caùc loaïi saûn phaåm nhö bồn aùp löïc, bồn bể chứa, thieát bò trao ñoåi nhieät, đường oáng, daøn, khung theùp keát caáu v.v…

 

Caàn tuyeån duïng nhaân vieân vôùi yeâu caàu sau:

 

I.       Nhaân vieân phoøng Nghieäp vuï:

-  Nam, tuoåi döôùi 35

-  Kyõ sö cô khí ngaønh cheá taïo maùy.

-  Söû duïng thaønh thaïo Word, Excel, Auto CAD

-  Ñoïc toát baûn veõ kyõ thuaät, tính toaùn vaät tö töø baûn veõ.

-  Trình ñoä Anh ngöõ baèng B. Öu tieân bieát theâm Nhaät ng.

-  Coù ít nhaát 2 naêm kinh nghieäm veà kinh doanh.  

-  Moâ taû coâng vieäc:

§   Nhaän thoâng tin yeâu caàu baùo giaù cuûa khaùch haøng, lieân heä vôùi caùc phoøng ban coù lieân quan ôû coâng ty Meï ñeå laøm baùo giaù, theo doõi ñôn haøng cho ñeán khi xuaát.

 

II.     Nhaân vieân phoøng Baûo ñaûm Chaát löôïng:

-  Nam, tuoåi döôùi 35

-  Kyõ sö cô khí

-  Söû duïng thaønh thaïo Word, Excel, Auto CAD

-  Trình ñoä Nhaät ngöõ sô caáp, Anh ngöõ baèng B

-  Ưu tiên thường trú hoặc tạm trú tại Biên Hòa.

-  Chòu ñöôïc aùp löïc laøm vieäc caêng thaúng. Coù theå laøm ngoaøi giôø.

-  Moâ taû coâng vieäc:

§   Lập và quản lý văn bản, hồ sơ chất lượng

§   Lập và theo dõi kế hoạch, tiến độ kiểm tra

§   Đánh giá chất lượng sản phẩm.

 

III.  Nhaân vieân phoøng Thieát keá:

      -  Nam, tuoåi döôùi 30

-  Trình ñoä Cao đẳng Kỹ thuật trở lên

-  Söû duïng thaønh thaïo Word, Excel, Auto CAD (2D)

-  Trình ñoä Nhaät ngöõ sô caáp

-  Ưu tiên có kinh nghieäm thiết kế

-  Yeâu thích coâng vieäc thieát keá cô khí. Coù theå laøm ngoaøi giôø.

            -  Thöôøng truù hoaëc taïm truù taïi Bieân Hoøa

-  Moâ taû coâng vieäc:

§   Thiết kế bồn aùp löïc, bồn bể chứa, thieát bò trao ñoåi nhieät, tháp, lò hơi, thiết bị khuấy trộn.

Hoà sô döï tuyeån bao goàm :

-    Ñôn xin vieäc vieát tay baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh (hoaëc tieáng Nhaät) giôùi thieäu veà baûn thaân.

-    Sô yeáu lyù lòch coù daùn aûnh khoâng quaù 6 thaùng, ghi roõ quaù trình laøm vieäc.

-    Caùc baèng caáp lieân quan.

 

Hoà sô döï tuyeån xin gôûi veà :

Coâng ty TNHH KOBE EN&M VIEÄT NAM - Soá 6 ñöôøng 2A KCN II Bieân Hoøa tröôùc ngaøy 15/11/2010, hoaëc gôûi baèng Email ñeán Phoøng Toång vuï-Nhaân söï:

+ Đoàn Như Thaéng    thang.dn@kev.com.vn.

            ÑT:    061 3836826    hoaëc    0913940981

+ Đào Vy Đạt             dat.dv@kev.com.vn

           ÑT:    061 3836826    hoaëc    0919093181

  

Chuù yù :

Lòch phoûng vaán cho nhöõng öùng vieân coù hoà sô ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc thoâng baùo tröïc tieáp qua ñieän thoaïi theo soá trong hoà sô döï tuyeån lao ñoäng.

 

PHÒNG TỔNG VỤ -  NHAÂN SÖÏ
© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM CO., LTD.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 761072